كسب تقدير نامه چهار ستاره جايزه سرآمدي گروه صنعتي ايران خودرو توسط شركت آيكيد

در ششمين ارزيابي جايزه سرآمدي گروه صنعتي ايران خودرو كه در شركت آيكيد در دي ماه سال 97 طي دو روز برگزار گرديد ، شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو موفق به اخذ تقدير نامه چهار ستاره گرديد .

شايان ذكر است كه طي مراسم تقدير از شركت هاي برتر كه با حضور معاونت منابع انساني گروه صنعتي ايران خودرو مهندس انتظاري مقدم و اعضاي دبير خانه برگزار گرديد ، شركت آيكيد توانست در بين 19 شركت گروه صنعتي ايران خودرو كه مورد ارزيابي قرار گرفتند، در سطح تقدير نامه در بالاترين سطح ممكن قرار گيرد و موفق به اخذ تقدير نامه 4 ستاره گردد.

 

 

روابط عمومي شركت

قالبهاي صنعتي ايران خودرو