آگهي مزايده 19 - 96 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی ناشی از فرایند تولید خود را از طریق مزایده عمومی و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی در یک دوره سه ماهه (آبان ، آذر ، دی) بفروش برساند.

لذا از علاقمندان دعوت میگردد، جهت بازديد و ارائه پاكت پیشنهاد ، در روزهاي كاري از تاريخ 96/07/17 الي 96/07/24 ساعت 8   15 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

محل بازديد:كرج- كيلومتر5آزاد راه كرج قزوين، شركت قالب­هاي صنعتي ايران خودرو

تلفن تماس: 34710619-026

توجه : شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در رد يا قبول پيشنهادات دريافتي كاملا مختار میباشد.