مناقصه شماره 91/4

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو درنظر دارد تاخدمات حمل و نقل بار محموله های خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته جهت خرید اسناد با در دست داشتن معرفی نامه و واریز مبلغ 300000 ریال به حساب شرکت واقع در محل شرکت در ساعات اداری ( 8 الی 14 ) مراجعه واسناد را خریداری نمایند و یا با مراجعه به سایت شرکت از کپی اسناد مناقصه به صورت رایگان استفاده نمایند.

اسناد مناقصه را از اينجا بارگزاري كنيد

اتمام مهلت تحويل اسناد :

1391/07/30