آگهي مزايده 08 - 98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد مقدار 200تن


کد خبر: 389 |  بازدید: 163 |  تاریخ: چهارشنبه, 24 مهر 1398 13:42

آگهي مزايده 04 - 98 (غیرتولیدی) و 07-98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظردارد نسبت به فروش


کد خبر: 387 |  بازدید: 201 |  تاریخ: شنبه, 13 مهر 1398 12:58

آگهي مزايده 03 - 98 (غیرتولیدی) و 04-98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظردارد نسبت به فروش


کد خبر: 383 |  بازدید: 404 |  تاریخ: پنج شنبه, 20 تیر 1398 09:16

آگهي مزايده 03 - 98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به


کد خبر: 381 |  بازدید: 402 |  تاریخ: چهارشنبه, 12 تیر 1398 08:55

آگهي مزايده 02 - 98 (تولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظردارد نسبت به فروش


کد خبر: 377 |  بازدید: 938 |  تاریخ: سه شنبه, 10 ارديبهشت 1398 07:59