آگهی مناقصه 1- 99

یک شرکت تولیدی در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه زير به مدت يكسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت پنج روز کاری از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 200.000 (دويست هزار) ريال وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت به نشاني مندرج در تارنمای فوق الذکر در وقت اداري(8 الی 13 ) مراجعه نمايند . در ضمن هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه كسر مي گردد .

تلفن تماس : 34710618-026

 

 

 

شماره مناقصه

 

 

شرح مناقصه (مناقصه گزار)

 

شخصيت (شرکت کننده مناقصه) 

 

اسناد مناقصه

 

 

99-1

 

حمل و نقل قالب، بار و محصول (  ترابری سنگین )

 

 

شركت (حقوقي)

 

دریافت فایل اول

دریافت فایل دوم