آگهی مناقصه 2- 99

یک شرکت تولیدی در استان البرز در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط در زمينه زير به مدت يكسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت پنج روز از انتشار آگهي براي دريافت اسناد مناقصه به تارنماي WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ريال براي واريز به بانك مستقر در شركت ، به نشاني مندرج در سایت ، در وقت اداري(15-8) مراجعه نمايند .در ضمن هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه كسر مي گردد .

تلفن تماس :34710618-026

 

 

شماره مناقصه

 

 

شرح مناقصه (مناقصه گزار)

 

شخصيت (مناقصه گر)

 

اسناد مناقصه

 

99-2

 

خدمات کامپکت ضایعات(پرس و بارگیری ضایعات تولیدی)

 

شركت (حقوقي)یاشخص(حقیقی)

 

دریافت فایل