آگهی مناقصه 3- 99

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد شرايط با شرح اطلاعات جدول ذیل به مدت يكسال استفاده نمايد، لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی علاقمند دعوت مي شود، ظرف مدت پنج روز از انتشار آگهي براي دريافت و تکمیل اسناد مناقصه به تارنماي WWW.IKID.IR (رايگان) و يا با در دست داشتن معرفي نامه و مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ريال وجه نقد براي واريز به بانك مستقر در شركت به نشاني: كرج، كمالشهر، انتهاي رضوانيه، شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو در وقت اداري (13-8 ) مراجعه نمايند.

در ضمن هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه كسر مي گردد .

 

تلفن تماس :34710618-026

 

 

 

شماره مناقصه

شرح مناقصه (مناقصه گزار)

شخصيت (مناقصه گر)

اسناد مناقصه

 

99-3

 

 

تامين نيروي خدماتي اعم از امور توليد –آبدارخانه- كارهاي نظافتي

 

شركت (حقوقي)

 

دریافت فایل